BG | EN

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА BULGARIAN.BIBLE
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ БЪЛГАРСКО БИБЛЕЙСКО ДРУЖЕСТВО УСЛУГИ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ регламентират отношенията между „БЪЛГАРСКО БИБЛЕЙСКО ДРУЖЕСТВО“, от една страна и от друга страна ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ, ползващи интернет страницата: bulgarian.bible. За краткост интернет страницата по-нататък ще бъде наричана „УСЛУГАТА“.

I. ПРЕДМЕТ

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2. Информация съгласно Закона за защита на потребителите:

1.Наименование на Доставчика: СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКО БИБЛЕЙСКО ДРУЖЕСТВО“

2.Седалище и адрес на управление: гр. София, 1303, ул. Антим I №51

3.Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1303, ул. Антим I №51

4.Данни за кореспонденция: гр. София, 1303, ул. Антим I №51, Email: apostolov@biblesociety.bg, тел.: 02/832 30 72

5.Вписване в публични регистри: ф.д. № 18248/1993 г., Софийски градски съд, Булстат № 831117949

6.Надзорни органи:

 

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" No 15,

Тел.: (02) 940 20 46

Факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6,

Тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

Гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

8.Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № 886640/05.10 2017 г.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Основните характеристики на Услугата са следните:

  • - възможност за търсене в база данни с различни версии на Библията;
  • - предоставяне на текстова информация от съдържанието на Библията въз основа на избраната версия.
Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 5.

(1) Доставчикът предоставя Услугата без възнаграждение.

(2) Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на страницата на Доставчика в Интернет.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 6

(1) Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които не се изисква регистрация.

(2) За да използва Услугата, от Ползвателя не се изисква регистрация или парола за отдалечен достъп.

Чл. 7.

(1) Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата.

(5) Този договор се счита за сключен от момента на влизане в уеб сайта.

(6) За сключването на този договор и за сключването на договора за използване на Услугата, Доставчикът не уведомява Ползвателя.

(7) Договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата от Ползвателя до момента на преустановяване на използването й.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Чл. 8.

(1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

(3) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.

Чл. 9. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

Чл. 10.

(1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

Чл. 11.

(1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни. Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.

(4) Получателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 12.

(1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат публикувани на уеб сайта.

(4) Ползвателите приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.13. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

  • - при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  • - при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  • - при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  • - в случаите по чл. 9, ал. 3 от тези общи условия;

Чл.14. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.15. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл.16. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл.17. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл.18. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.05.2018 г.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.