BG | EN

Изкушение в пустинята

Мк. 1:12-13; Лк. 4:1-13

1Тогава Иисус беше отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. 2И след като пости четиридесет дена и четиридесет нощи, Иисус най-сетне огладня. 3Тогава изкусителят се приближи към Него и рече: „Ако си Божий Син, кажи на тези камъни да станат хлябове.“ 4А Той в отговор каза: „Писано е: „Не само с хляб живее човек, но с всяко слово, което излиза от устата на Господа“.“

5Тогава дяволът Го заведе в святия град Йерусалим и Го остави на най-високото място на храма, 6и Му каза: „Ако си Божий Син, хвърли се долу, защото е писано: „Ще заповяда Бог на ангелите Си за тебе и на ръце ще те вземат, да не би да удариш крака си в камък“.“ 7Иисус Му рече: „Писано е също: „Не изкушавай Господа, своя Бог“.“

8Най-после дяволът Го заведе на една много висока планина и Му показа всички царства на света и тяхната слава, 9и Му каза: „Всичко това ще Ти дам, ако се наведеш до земята и ми се поклониш.“ 10Тогава Иисус му каза: „Махни се от Мене, сатана, защото е писано: „На Господ, своя Бог, се покланяй и само на Него служи“.“

11Тогава дяволът Го остави и, ето ангели дойдоха и Му служеха.

Начало на общественото служение на Иисус Христос

Мк. 1:14-15; Лк. 4:14-15; Йн. 4:43-45

12А след като Иисус чу, че Йоан е затворен, отиде в Галилея. 13И като напусна Назарет, дойде и се засели в Капернаум край езерото, в Завулоновите и Нефталимовите предели, 14за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва:

15„В Завулоновата и Нефталимовата земя – по крайезерния път, отвъд Йордан, в езическа Галилея, 16народът, който тънеше в мрак, видя голяма светлина и за онези, които живееха в страната на смъртната сянка, изгря светлина.“

17Оттогава Иисус започна да проповядва, казвайки: „Покайте се, защото небесното царство наближи.“

Призоваване на галилейските рибари

Мк. 1:16-20; Лк. 5:1-11

18И като вървеше край Галилейското езеро, видя двама братя – Симон, наречен Петър, и брат му Андрей – да хвърлят мрежа в езерото, понеже бяха рибари. 19И Той им каза: „Вървете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци.“ 20Те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след Него. 21И като продължи по-нататък, видя други двама братя – Яков Зеведеев и брат му Йоан – с баща им Зеведей, които приготвяха мрежите си в лодка, и ги повика. 22Те веднага оставиха лодката и баща си и тръгнаха след Него.

Иисус Христос поучава и лекува в Галилея

Лк. 6:17-19

23Иисус ходеше по цяла Галилея, като поучаваше в синагогите им, проповядваше благовестието за Божието царство и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа. 24И разнесе се вестта за Него по цяла Сирия; и доведоха при Него всички страдащи от всякакви болести и недъзи, обхванати от бяс, лунатици и парализирани; и Той ги изцели. 25И големи множества народ вървяха след Него – от Галилея и Десетоградието, от Йерусалим и Юдея и от другата страна на Йордан.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.