BG | EN

Иисус Христос отива в Юдея

Мк. 10:1; Лк. 9:51

1Когато Иисус свърши тези слова, тръгна от Галилея и дойде в пределите на Юдея, отвъд Йордан. 2Последва Го огромно множество народ и Той ги изцели там.

За брака

Мк. 10:2-12

3Тогава пристъпиха към Него фарисеите, и за да Го изкушат, Му казаха: „Позволено ли е човек да напусне жена си по всякаква причина?“ 4А Той им отговори: „Не сте ли чели, че Творецът в началото ги сътвори мъж и жена 5и рече: „Затова мъжът ще остави баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и ще бъдат двамата една плът“? 6Така че те вече не са двама, а една плът. И тъй, което Бог е съчетал, човек да не разделя.“ 7Те Му казаха: „Защо тогава Мойсей заповяда да ѝ даде разводно писмо и да я освободи?“ 8Отвърна им: „Заради вашето коравосърдечие Мойсей ви е разрешил да напускате жените си. Но отначало не беше тъй. 9И Аз ви казвам, че който напусне жена си, освен поради прелюбодеяние, и който се ожени за напусната, той прелюбодейства.“

10Неговите ученици Му казаха: „Ако е такова задължението на мъжа към жената, по-добре е той да не се жени.“ 11А Той им рече: „Не всички възприемат това, а само онези, на които е дадено. 12Защото има скопци, родени така от майка си, има и скопци, скопени от хора, и има скопци, които сами са се скопили заради небесното царство. Който може да възприеме, нека възприеме.“

Иисус Христос благославя децата

Мк. 10:13-16; Лк. 18:15-17

13Тогава доведоха при Него деца, за да възложи ръце върху тях и да се помоли. А учениците ги смъмриха. 14Но Иисус рече: „Оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство.“ 15И като възложи ръце върху тях, отиде си оттам.

Богатство и вечен живот

Мк. 10:17-31; Лк. 18:18-30

16И ето един млад човек се приближи и Му рече: „Учителю благ, какво добро да извърша, за да получа вечен живот?“ 17А Той му отговори: „Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен един Бог. Ако пък искаш да влезеш във вечния живот, спазвай заповедите.“ 18Попита Го: „Кои?“ А Иисус му рече: „Не убивай. Не прелюбодействай. Не кради. Не свидетелствай лъжливо, 19почитай баща си и майка си и обичай ближния си като себе си.“ 20Младият мъж Му каза: „Всичко това съм спазвал от младини. Какво не ми достига?“ 21Иисус му отговори: „Ако искаш да си съвършен, иди, продай имота си и раздай парите на сиромасите. Така ще имаш съкровище на небето. Тогава ела и върви след Мене.“ 22Когато младежът чу тези думи, отиде си натъжен, защото имаше много имот.

23А Иисус рече на учениците Си: „Истината ви казвам, че богат мъчно ще влезе в небесното царство. 24И още ви казвам: по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.“ 25Като чуха това, учениците се зачудиха твърде много и казаха: „Кой тогава може да се спаси?“ 26Иисус ги погледна и отговори: „За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.“

27Тогава заговори Петър и Му каза: „Ето ние оставихме всичко и Те последвахме. Какво ще стане с нас?“ 28А Иисус им рече: „Истината ви казвам, че вие, които Ме последвахте, при обновата на света, когато Синът човешки седне на престола на славата Си, ще седнете и вие на дванадесет престола, за да съдите дванадесетте колена на Израил. 29И всеки, който е оставил къща или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или ниви заради Моето име, ще получи стократна отплата и ще наследи вечен живот. 30И мнозина първи ще се окажат последни, а последните – първи.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.