BG | EN

Пророческа утеха за Израил – възвръщане от плен и възстановяване

1В същото време, казва Господ,

ще бъда Бог на всички Израелеви родове

и те ще Ми бъдат народ.

2Така казва Господ:

Народът, който оцеля от меча,

ще намери благоволение в пустинята;

ще отида да го направя – да! – Израил, да почива.

3Господ ми се яви отдавна и каза:

Наистина те възлюбих с вечна любов;

затова продължих да показвам милост към тебе.

4Пак ще те съградя

и ще бъдеш съградена, девице Израилева;

пак ще се украсиш с тъпанчетата си

и ще излизаш в хора̀та на онези, които се веселят.

5Пак ще насадиш лозя на самарийските планини;

онези, които ги насадят, те ще ядат плода им.

6Защото ще дойде ден,

когато стражарите по Ефремовите планини ще викат:

Станете и нека възлезем в Сион

при Господа, нашия Бог.

7Защото така казва Господ:

Пейте с радост за Яков

и възкликнете за главния от народите;

прогласете, похвалете и кажете:

Спаси, Господи, народа Си, останалите от Израил.

8Ето, Аз ще ги доведа от северната земя

и ще ги събера от краищата на света,

и заедно с тях слепият и куцият,

бременната заедно с раждащата

ще се върнат тук с голямо множество.

9С плач ще дойдат

и като се молят, ще ги доведа;

ще ги доведа до водни реки през прав път,

в който няма да се спънат;

защото съм Отец на Израил

и Ефрем е Моят първороден.

10Слушайте, народи, словото Господне

и известете в далечните острови, като кажете:

Който разпръсна Израил, Той ще го събере

и ще го опази, както овчарят стадата си.

11Защото Господ е изкупил Яков,

изкупил го е от ръката на по-силния от него.

12И те ще дойдат и ще пеят върху височината на Сион,

и ще се стекат към благата Господни

към житото, виното и дървеното масло

и към рожбите на овцете и на говедата;

душата им ще бъде като напоявана градина

и те няма да изнемощеят вече.

13Тогава ще се зарадва девицата в хорото

и юношите и старите заедно;

защото Аз ще превърна жалеенето им в радост

и ще ги утеша, и ще ги развеселя след скръбта им.

14Още ще наситя душата на свещениците с тлъсто;

и народът Ми ще се насити с Моите блага, казва Господ.

15Така казва Господ:

Глас се чува в Рама,

ридание и горчив плач;

Рахил оплаква децата си

и не иска да се утеши за децата си, защото ги няма.

16Така казва Господ:

Въздържай гласа си от плач

и очите си – от сълзи,

защото делото ти бе възнаградено, казва Господ,

и те ще се върнат от земята на неприятеля.

17Има надежда за късните ти дни, казва Господ,

и децата ти ще се върнат в своите предели.

18Наистина чух Ефрем да си оплаква участта, като казва:

Наказал си ме

и бях наказан като теле, неучено на хомот;

върни ме и ще бъда върнат,

защото Ти си Господ, мой Бог.

19Наистина, откакто бях върнат, се разкаях,

и откакто бях научен, се ударих по бедрото.

Засрамих се, да! Дори се смутих,

понеже носих укора на младостта си.

20Ефрем драг син ли Ми е?

Мило дете ли е?

Защото колкото пъти говоря против него,

все още го помня;

затова сърцето Ми се смущава за него

и Аз наистина ще му покажа милост, казва Господ.

21Изправи си пътни показалци,

направи си колове за упътване,

насочи сърцето си към пътя –

към пътя, през който си ходила;

върни се, девице Израилева,

върни се към тези твои градове.

22Докога ще се скиташ насам-натам, дъще отстъпнице?

Защото Господ направи нещо ново на земята –

жена ще обгради с грижи и любов мъж.

23Така казва Господ на Силите, Израилевият Бог:

Отново ще употребяват този говор в Юдовата земя

и в градовете ѝ, когато ги върна от плен –

Господ да те благослови, жилище на правда, свят хълм!

24И там ще обитава Юда заедно с всичките му градове,

земеделците и чергарите със стада.

25Защото наситих изнурената душа

и напълних всяка изтерзана душа.

26След това се събудих и размислих;

и от видението сънят ми стана сладък.

27Ето, идат дни, казва Господ,

когато ще насея Израилевия дом и Юдовия дом

с човешко и с животинско семе;

28и както бдях над тях, за да изкоренявам,

да събарям, да съсипвам,

да погубвам и да наскърбявам,

така ще бъда над тях,

за да градя и да насаждам, казва Господ.

29В онези дни няма вече да казват:

Бащите ядоха кисело грозде

и зъбите на децата оскоминеха;

30а всеки ще умира за своето си беззаконие;

всеки човек, който би изял кисело грозде,

неговите зъби ще оскоминеят.

Новият завет

31Ето, идат дни, казва Господ,

когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет;

32не такъв завет, какъвто сключих с бащите им

в деня, когато ги хванах за ръка,

за да ги изведа от Египетската земя;

защото те престъпиха Моя завет,

поради което Аз се отвърнах от тях, казва Господ.

33Но ето завета,

който ще сключа с Израилевия дом

след онези дни, казва Господ:

Ще положа закона Си във вътрешностите им

и ще го напиша в сърцата им;

Аз ще бъда техен Бог

и те ще бъдат Мой народ;

34и няма вече да учат

всеки ближния си и всеки брат си

и да казват: Познайте Господа;

защото те всички ще Ме познават –

от най-малкия до най-големия между тях, казва Господ;

защото ще простя беззаконието им

и греха им няма да помня вече.

35Така казва Господ,

Който дава слънцето за светлина денем

и нарежда луната и звездите за светлина нощем,

Който повдига морето така, че вълните му бучат,

Господ на Силите е името Му.

36Ако изчезнат тези наредби отпред Мене, казва Господ,

тогава и Израилевото потомство ще престане

да бъде довека народ пред Мене.

37Така казва Господ:

Ако може да се измери небето горе

и да се изследват основите на земята долу,

тогава и Аз ще отхвърля цялото Израилево потомство

за всичко, което са сторили, казва Господ.

38Ето, идат дни, казва Господ,

когато градът ще се съгради на Господа

от кулата Ананеил до портата на ъгъла;

39и връв за измерване още ще се тегли

по-нататък право до хълма Гарив

и ще завие към Гоат;

40и цялата долина на труповете и на пепелта,

и на всички ниви по потока Кедрон,

до ъгъла на конската порта към изток,

ще бъдат святи на Господа;

градът няма вече да се изкорени,

нито да се съсипе довека.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.