BG | EN

1И каза им още: „Истината ви казвам: тук стоят някои, които ще доживеят да видят Божието царство, дошло в сила.“

Преображение на Иисус Христос

Мт. 17:1-13; Лк. 9:28-36

2А шест дена по-късно Иисус взе със Себе Си само Петър, Яков и Йоан, изведе ги насаме на една висока планина и се преобрази пред тях. 3Дрехите Му заблестяха ярко, бели като сняг – такива, каквито никой на земята не може да избели. 4И ето пред тях се яви Илия заедно с Мойсей, които разговаряха с Иисус. 5Тогава Петър се обърна към Иисус и рече: „Учителю, добре е да бъдем тука. Да направим три сенника – един за Тебе, един за Мойсей и един за Илия.“ 6Но той не знаеше какво говори, понеже бяха уплашени. 7Появи се облак и ги засени, а от облака се чу глас, който възвестяваше: „Този е Моят възлюбен Син. Него слушайте!“ 8И внезапно, като се огледаха наоколо, те не видяха край себе си вече никого освен Иисус сам.

9А когато слизаха от планината, Той им поръча да не разказват на никого онова, което са видели, докато Синът човешки не възкръсне от мъртвите. 10Те спазиха тази поръка, като разискваха помежду си какво означава това – да възкръсне от мъртвите.

11И Го попитаха: „Защо книжниците казват, че най-напред трябвало да дойде Илия?“ 12А Той им отговори: „Да, най-напред ще дойде Илия и ще възстанови всичко. И както е писано за Сина човешки, че трябва много да пострада и да бъде унижен, 13казвам ви, че и Илия вече дойде и те постъпиха с него, както си искаха, според писаното за него.“

Излекуване на бесноват младеж

Мт. 17:14-21; Лк. 9:37-43

14Като дойде при учениците Си, Иисус видя много народ около тях, както и книжници, които спореха с тях. 15Щом Го видя, целият народ се смая, стекоха се и Го поздравяваха. 16Той ги попита: „За какво спорите с тях?“ 17Един от народа отговори: „Учителю, доведох при Тебе сина си, обхванат от дух на немота. 18Когато и да го обземе, тръшка го, той се запеня, скърца със зъби и се вцепенява. Казах на учениците Ти да го изгонят, но те не можаха.“ 19Иисус му отговори: „О, роде невярващ, докога ще съм с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го при Мене!“ 20И го доведоха при Него. Когато духът Го видя, веднага разтресе момчето, така че то падна на земята и се валяше запенено. 21Иисус попита баща му: „Откога то страда така?“ Той отговори: „От детство. 22Духът много пъти го хвърляше и в огън, и във вода, за да го погуби. Но ако можеш да направиш нещо, смили се над нас и ни помогни.“ 23Иисус му каза: „Ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия.“ 24Бащата на момчето веднага извика през сълзи: „Вярвам, Господи, помогни на неверието ми.“ 25А Иисус, като видя, че се стича народ, забрани на нечистия дух с думите: „Дух на немотата и глухотата, Аз ти заповядвам: излез от него и не влизай вече в него!“ 26И духът, като изкрещя и сгърчи силно момчето, излезе. То стана като мъртво, така че мнозина го мислеха за умряло. 27Но Иисус, като го хвана за ръка, изправи го и то стана.

28И когато влезе в една къща, учениците Му Го попитаха насаме: „Защо ние не можахме да го изгоним?“ 29Той им отговори: „Този род с нищо не може да излезе освен с молитва и пост.“

Второ предсказание за страданията и възкресението

Мт. 17:22-23; Лк. 9:43-45

30Като излязоха оттам, те продължиха през Галилея, но Иисус не искаше никой да узнае, 31като обясняваше на учениците Си и им казваше: „Синът човешки ще бъде предаден в човешки ръце и ще Го убият, а на третия ден след убиването ще възкръсне.“ 32Но те не разбираха тези думи и се бояха да Го попитат.

Наставление за смирение

Мт. 18:1-5; Лк. 9:46-48

33След това те дойдоха в Капернаум. Когато Той беше в една къща, попита ги: „За какво разсъждавахте помежду си по пътя?“ 34Те мълчаха, понеже по пътя бяха разговаряли помежду си за това, кой е по-голям. 35Тогава Той седна, повика дванадесетте и им каза: „Който иска да бъде пръв, трябва да бъде последен от всички и слуга на всички.“ 36И като взе едно дете, изправи го посред тях, прегърна го и им каза: 37„Този, който приеме едно такова дете в Мое име, Мене приема, а който Мене приема, приема не Мене, а Този, Който Ме е изпратил.“

„Който не е против вас, той е с вас“

Лк. 9:49-50

38Тогава Йоан Му каза: „Учителю, видяхме един човек, който в Твое име изгонваше бесове, а не върви след нас. Ние му забранихме, защото не ни следва.“ 39А Иисус отвърна: „Не му забранявайте, понеже никой, който извърши чудо в Мое име, скоро няма да може да говори лошо за Мене. 40Защото, който не е против вас, той е с вас.

41И който ви напои с чаша вода в Мое име, защото сте Христови, истината ви казвам – такъв няма да загуби наградата си.

За изкушенията

Мт. 18:6-9; 5:13; Лк. 17:1-2; 14:34-35

42А който съблазни един от тези, малките, които вярват в Мене, за него е по-добре да му окачат воденичен камък на шията и да го хвърлят в морето. 43Ако те съблазнява ръката ти, отсечи я. По-добре е за тебе да влезеш в живота без ръка, отколкото да имаш две ръце, а да отидеш в ада, в неугасимия огън, 44където червеят им не умира и огънят не угасва. 45Ако те съблазнява кракът ти, отсечи го. По-добре е за тебе да влезеш в живота без крак, отколкото да имаш два крака, а да бъдеш хвърлен в ада, в неугасимия огън, 46където червеят им не умира и огънят не угасва. 47Ако те съблазнява окото ти, извади го. По-добре е за тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш две очи, а да бъдеш хвърлен в огнения ад, 48където червеят им не умира и огънят не угасва.

49Защото всеки с огън ще се осоли и всяка жертва със сол ще се осоли. 50Добро нещо е солта. Но ако солта се обезсоли, какво ще ѝ добавите? Имайте у себе си сол и мир имайте помежду си.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.