BG | EN

Влизане на Иисус Христос в Йерусалим

Мт. 21:1-11; Лк. 19:28-38; Йн. 12:12-19

1Когато наближиха до Йерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонската планина, Иисус изпрати двама от учениците Си 2и им каза: „Идете в селото, което е насреща ви. И щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек още не е възсядал. Отвържете го и го доведете. 3Ако някой ви попита защо правите това, вие отговорете: „То е нужно на Господ. И Той веднага ще го върне пак тука.“ 4Те отидоха и намериха ослето, вързано до пътната врата на улицата, и го отвързаха. 5Някои от стоящите там им казаха: „Какво правите, защо отвързвате ослето?“ 6А те им отговориха, както им бе поръчал Иисус, и онези ги пуснаха. 7Докараха ослето при Иисус, намятаха върху него дрехите си и Той го възседна. 8Мнозина постилаха дрехите си по пътя, а други сечаха клони от дърветата и застилаха пътя. 9Тези, които вървяха отпред, и онези, които Го следваха, викаха високо: „Осанна! Благословен е Идващият в името на Господ! 10Благословено е царството на нашия отец Давид, което идва в името на Господ! Осанна във висините!“ 11Тогава Иисус влезе в храма в Йерусалим. И като разгледа всичко, понеже вече беше късно, излезе и отиде с дванадесетте във Витания.

Безплодната смокиня

Мт. 21:18-22

12На другия ден, когато излязоха от Витания, Той огладня. 13И като видя отдалече една смокиня, покрита с листа, отиде, та дано намери нещо по нея. Но когато дойде при нея, не намери нищо освен листа, понеже още не беше време за смокини. 14Иисус ѝ каза: „Занапред никой да не вкуси плод от тебе за вечни времена!“ Неговите ученици чуха това.

Изгонване на търговците от храма

Мт. 21:12-17; Лк. 19:45-48; Йн. 2:13-22

15И дойдоха в Йерусалим. Като влезе в храма, Иисус започна да гони от храма продавачите и купувачите. Той прекатури масите на обменителите на пари и пейките на продавачите на гълъби 16и не позволяваше никой да пренесе през храма каквото и да било. 17Той ги поучаваше с думите: „Не е ли писано: „Домът Ми ще се нарече дом за молитва на всички народи“? А вие го превърнахте в разбойнически вертеп.“

18Книжниците и първосвещениците чуха това и търсеха начин да Го погубят, понеже се бояха от Него, тъй като цял народ се чудеше на учението Му.

19А когато се свечери, Той излезе вън от града.

Силата на вярата

Мт. 21:20-22

20Сутринта, минавайки, видяха, че смокинята беше изсъхнала от корен. 21Петър си спомни и Му каза: „Учителю, виж, изсъхнала е смокинята, която Ти прокле.“ 22Иисус им отговори: „Имайте вяра в Бога. 23Истината ви казвам: ако някой рече на тази планина „Вдигни се и се хвърли в морето“ и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че ще стане по думите му, ще се сбъдне, каквото и да каже. 24Затова ви казвам: всичко, каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите; и ще ви бъде дадено. 25А когато застанете на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и небесният ви Отец вашите прегрешения. 26Ако не прощавате, тогава и небесният ви Отец няма да прости вашите прегрешения.“

За властта на Иисус Христос

Мт. 21:23-27; Лк. 20:1-8

27След това дойдоха пак в Йерусалим. Докато Той ходеше из храма, първосвещениците, книжниците и народните стареи се приближиха към Него 28и Му казаха: „С каква власт вършиш това? И кой Ти е дал тази власт да вършиш това?“ 29А Иисус им отговори: „Ще ви задам и Аз един въпрос. Отговорете Ми и Аз ще ви кажа с каква власт върша това. 30Йоановото кръщение от небето ли беше, или от хората? Отговорете Ми!“ 31А те разсъждаваха помежду си и казваха: „Ако речем: „от небето“, ще каже: „а защо не му повярвахте?“ 32Или да речем: „от хората“.“ Но се бояха от народа, понеже всички смятаха, че Йоан наистина беше пророк. 33Затова те отговориха на Иисус: „Не знаем.“ Тогава Иисус им отвърна: „И Аз няма да ви кажа с каква власт върша това.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.