BG | EN

Отвеждане на Иисус Христос при Пилат

Мк. 15:1; Лк. 23:1-2; Йн. 18:28-32

1А когато се съмна, всички първосвещеници и стареите на народа се събраха на съвет и решиха да убият Иисус. 2И като Го вързаха, отведоха Го и Го предадоха на управителя Пилат Понтийски.

Самоубийството на Юда

Деян. 1:18-19

3Тогава Юда, който Го предаде, като разбра, че Иисус е осъден, разкая се и върна тридесетте сребърника на първосвещениците и стареите 4с думите: „Съгреших, че предадох невинна кръв.“ А те му отвърнаха: „Какво ни е грижа? Ти му мисли.“ 5А Юда захвърли сребърниците в храма, излезе и отиде, та се обеси. 6Първосвещениците прибраха сребърниците и рекоха: „Не бива да се сложат в храмовата съкровищница, защото са цена за кръв.“ 7И като се събраха на съвет, решиха да купят с тях грънчаревата нива, за да погребват там бездомници. 8Затова и до днес тази нива се нарича кръвна нива. 9Тогава се сбъдна реченото чрез пророк Йеремия, който казва: „И взеха тридесетте сребърника – цената на Оценения, Когото оцениха Израилевите синове, 10и ги дадоха за грънчаревата нива, както ми съобщи Господ.“

Иисус Христос на съд пред Пилат

Мк. 15:2-15; Лк. 23:3-5,13-25; Йн. 18:28-19:16

11А Иисус застана пред управителя; и управителят Го попита: „Ти ли си Царят на юдеите?“ А Иисус му отговори: „Ти сам го казваш.“ 12И когато първосвещениците и стареите Го обвиняваха, Той нищо не отвръщаше. 13Тогава Пилат Му каза: „Не чуваш ли за колко неща свидетелстват против Тебе?“ 14Но Иисус не му отговори на нито една дума, тъй че управителят се зачуди твърде много.

15Имаше обичай на празника управителят да освобождава на множеството един затворник, когото те биха поискали. 16По това време имаше един известен затворник на име Варава. 17И тъй, когато народът се беше събрал, Пилат им рече: „Кого искате да ви освободя: Варава ли или Иисус, наричан Христос?“ 18Защото знаеше, че Го бяха предали от завист.

19А докато той седеше на съдийското място, жена му прати да му кажат: „Не прави нищо на Този Праведник, защото нощес се измъчих много насън заради Него.“

20Първосвещениците и стареите в това време подбудиха народа да измоли Варава, а Иисус да погуби. 21Тогава управителят ги попита: „Кого от двамата искате да ви освободя?“ Те отговориха: „Варава.“ 22Пилат им каза: „А какво да сторя с Иисус, наричан Христос?“ Всички викнаха: „Да бъде разпънат!“ 23Управителят рече: „Та какво зло е сторил?“ Но те още по-силно закрещяха: „Да бъде разпънат!“

24И Пилат, като видя, че нищо не помага, а само се усилва суматохата, взе вода, уми ръцете си пред народа и каза: „Невинен съм за кръвта на Този Праведник; вие му мислете.“ 25И целият народ в отговор рече: „Кръвта Му нека бъде върху нас и върху децата ни.“ 26Тогава им пусна Варава, а Иисус бичува и Го предаде да бъде разпънат.

Издевателството на войниците

Мк. 15:16-26; Йн. 19:2-3

27След това войниците на управителя отведоха Иисус в преторията и събраха край Него цялата дружина. 28И като Го съблякоха, облякоха Му багреница; 29и сплетоха венец от тръни, наложиха Му го на главата и Му дадоха в дясната ръка тръстиков прът, след това заставаха на колене пред Него, присмиваха Му се и казваха: „Радвай се, Царю юдейски!“ 30И след като Го оплюха, взеха тръстиковия прът и Го заудряха по главата. 31А когато Му се наприсмяха, съблякоха Му багреницата, облякоха Му Неговите дрехи и Го поведоха на разпятие.

Разпъване на Иисус Христос

Мк. 15:21-32; Лк. 23:26-43; Йн. 19:17-27

32А като излизаха, срещнаха един човек от Кирена, на име Симон, него накараха да носи кръста Му. 33И като стигнаха до мястото, наричано Голгота, което значи лобно място, 34дадоха Му да пие оцет, смесен с жлъчка; но Той вкуси и не поиска да пие. 35А след като Го разпънаха, разделиха дрехите Му, хвърляйки жребий, за да се изпълни реченото от пророка: „Разделиха дрехите Ми помежду си и за облеклото ми хвърлиха жребий.“ 36После седнаха там и останаха да Го пазят. 37И поставиха над главата Му надпис с обвинението Му: „Този е Иисус, юдейският Цар.“

38Тогава бяха разпънати с Него двама разбойници: единият отдясно, а другият отляво. 39А минувачите Го хулеха, като клатеха глава 40и казваха: „Ти, Който разрушаваш храма и за три дена го съграждаш, спаси Себе Си! Ако си Божий Син, слез от кръста!“ 41Също и първосвещениците заедно с книжниците и стареите Му се присмиваха и говореха: 42„Други спаси, а Себе Си не може да спаси. Ако Той е израилски Цар, нека сега слезе от кръста и ще повярваме в Него. 43Уповаваше се на Бога, нека сега Го избави, ако Му е угоден, понеже бе казал: „Божий Син съм“.“ 44Ругаеха Го също и разбойниците, които бяха разпънати с Него.

Кръстна смърт на Иисус Христос

Мк. 15:33-41; Лк. 23:44-49; Йн. 19:28-30

45А от шестия до деветия час настана тъмнина по цялата страна, 46а около деветия час Иисус извика с висок глас: „Илѝ! Илѝ! Лама̀ савахтанѝ?“, което значи: „Боже Мой, Боже Мой! Защо си Ме изоставил?“ 47Някои от застаналите наблизо, като чуха, казаха: „Той вика Илия.“ 48И веднага един от тях прибяга, взе гъба, натопи я в оцет и като я надяна на тръстиков прът, Му подаде да пие. 49Другите пък говореха: „Чакай, да видим дали ще дойде Илия да Го избави.“ 50А Иисус, като извика пак силно, издъхна.

51И, ето завесата на храма се раздра на две, отгоре додолу, и земята се разтърси, и скалите се разпукаха, 52и гробовете се разтвориха, и много тела на починали светии възкръснаха, 53и като излязоха от гробовете след възкресението на Иисус, влязоха в святия град и се явиха на мнозина.

54А стотникът и онези, които заедно с него пазеха Иисус, като видяха земетресението и всичко, което стана, твърде много се уплашиха и рекоха: „Наистина Божий Син е бил този Човек!“

55Там бяха също много жени, които гледаха отдалеч. Те бяха последвали Иисус от Галилея и Му служеха. 56Сред тях бяха Мария Магдалина и Мария, майката на Яков и Йосия, и майката на Зеведеевите синове.

Снемане на Иисус от кръста и погребението Му

Мк. 15:42-46; Лк. 23:50-54; Йн. 19:38-42

57А когато се свечери, дойде един богат човек от Ариматея на име Йосиф, който също беше ученик на Иисус. 58Той отиде при Пилат и поиска тялото на Иисус. Тогава Пилат заповяда да предадат тялото. 59Йосиф взе тялото, обви Го в чиста плащаница 60и Го положи в новия си гроб, който бе изсякъл в скала, и като привали голям камък върху входа на гроба, си отиде. 61А там бяха Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба.

Стража при гроба на Иисус Христос

62На другия ден, след петъка, първосвещениците и фарисеите се събраха пред Пилат 63и казаха: „Господарю, спомнихме си, че Онзи измамник каза, още докато беше жив: „След три дни ще възкръсна.“ 64Затова заповядай да се пази гробът до третия ден, та да не могат учениците Му да отидат и да Го откраднат, и след това да кажат на народа: „Възкръсна от мъртвите.“ И тази последна измама ще бъде по-лоша от първата.“ 65Пилат им рече: „Имате стража, идете и я поставете, както знаете.“ 66И те отидоха, погрижиха се за охраната на гроба, като запечатаха камъка и поставиха стража.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.