BG | EN

Притча за десетте девици

1Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девойки, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. 2Пет от тях бяха благоразумни, а пет – неразумни. 3Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си елей; 4а благоразумните заедно със светилниците си взеха и елей в съдовете си. 5И понеже младоженецът се бавеше, всички задрямаха и заспаха. 6А среднощ се чу вик: „Ето младоженецът идва, излезте да го посрещнете.“ 7Тогава всички тези девойки станаха и приготвиха светилниците си; 8а неразумните рекоха на благоразумните: „Дайте ни от вашия елей, защото светилниците ни гаснат. 9Но благоразумните в отговор им казаха: „Да не би да не стигне за нас и за вас, идете по-добре при продавачите и си купете.“ 10А когато те отидоха да купят, пристигна младоженецът и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори. 11После дойдоха и другите девойки и извикаха: „Господарю, господарю, отвори ни!“ 12А той им отвърна и рече: „Истината ви казвам, не ви познавам.“ 13И тъй, бъдете будни, защото не знаете нито деня, нито часа, когато ще дойде Синът човешки.“

Притча за талантите

Лк. 19:11-27

14„Защото Той ще постъпи като един човек, който, тръгвайки за чужбина, повика слугите си и им повери имота си; 15и на един даде пет таланта, на друг – два, на трети – един, на всеки според умението; и отпътува. 16Този, който взе петте таланта, веднага отиде, вложи ги в работа и спечели други пет таланта. 17Също тъй и който взе два таланта, спечели други два. 18А който взе единия талант, отиде, разкопа земята и скри парите на господаря си. 19След дълго време господарят на тези слуги се завърна и им поиска сметка. 20Тогава пристъпи онзи, който бе взел петте таланта, донесе други пет таланта и каза: „Господарю, ти ми повери пет таланта, ето аз спечелих с тях други пет таланта.“ 21Господарят му каза: „Хубаво си постъпил, ти си добър и верен слуга! В малкото си бил верен, над много ще те поставя, ела и сподели радостта на господаря си.“ 22Приближи се също и онзи, който бе взел двата таланта, и каза: „Господарю, ти ми повери два таланта; ето аз спечелих с тях други два таланта.“ 23Господарят му каза: „Хубаво си постъпил, ти си добър и верен слуга! В малкото си бил верен, над много ще те поставя; ела и сподели радостта на господаря си.“ 24Пристъпи и онзи, който бе взел единия талант, и рече: „Господарю, аз те знаех, че си суров човек; жънеш, където не си сял, и събираш, където не си пръскал, 25затова се уплаших и отидох, та скрих таланта ти в земята, ето ти твоето.“ 26А господарят му отвърна: „Ти си лукав и ленив слуга! Знаеше, че жъна, където не съм сял, и събирам, където не съм пръскал. 27Затова трябваше да вложиш парите ми при лихварите; аз пък, когато си дойдех, щях да прибера своето с лихва. 28Затова вземете от него таланта и го дайте на онзи, който има десет таланта; 29защото на всеки, който има, ще се даде и преумножи, а от онзи, който няма достатъчно, ще се отнеме и това, което има. 30А негодния слуга хвърлете в тъмнината; там ще бъде плач и скърцане със зъби.“ Като рече това, извика: „Който има уши да слуша, нека слуша“!“

Предстоящият всеобщ съд

31„А когато Синът човешки дойде в славата Си и всички свети ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол 32и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овце от кози; 33и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите – от лявата. 34Тогава Царят ще каже на онези, които са от дясната Му страна: „Елате вие, благословените от Моя Отец, наследете царството, приготвено за вас от сътворението на света, 35защото гладен бях и Ми дадохте да ям, жаден бях и Ме напоихте, бездомен бях и Ме приютихте, 36гол бях и Ме облякохте, болен бях и Ме посетихте, в затвор бях и Ме навестихте.“ 37Тогава праведниците ще Му отговорят и ще кажат: „Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме или жаден и Те напоихме? 38Кога Те видяхме бездомен и Те прибрахме или гол и Те облякохме? 39Кога Те видяхме болен или в затвор и Те посетихме?“ 40А Царят в отговор ще им каже: „Истината ви казвам: доколкото сте сторили това на един от тези Мои най-малки братя, на Мене сте го сторили.“

41Тогава ще каже и на онези, които са от лявата страна: „Идете си от Мене, проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели, 42защото гладен бях и не Ми дадохте да ям, жаден бях и не Ме напоихте, 43бездомен бях и не Ме приютихте, гол бях и не Ме облякохте, болен бях и в затвор – и не Ме посетихте.“ 44Тогава и те ще Му отговорят с думите: „Господи, кога Те видяхме гладен или жаден, или бездомен, или гол, или болен, или в затвор и не Ти послужихме?“ 45Тогава Той ще им отговори: „Истината ви казвам: доколкото не сте сторили това на един от тези Мои най-малки братя, и на Мене не сте го сторили.“ 46И те ще отидат във вечна мъка, а праведните – във вечен живот.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.