BG | EN

Проповедта на Йоан Кръстител

Мт. 3:1-12; Мк. 1:1-8; Йн. 1:19-28

1В петнадесетата година от царуването на император Тиберий, когато Пилат Понтийски управляваше Юдея, Ирод беше четвъртовластник над Галилея, Филип, неговият брат – четвъртовластник над Итурея и Трахонитската област, а Лисаний – четвъртовластник над Авилиния, 2при първосвещениците Анна и Каяфа, Бог отправи словото Си към Йоан, син на Захария, в пустинята. 3И той обиколи цялата област около Йордан, като проповядваше покайно кръщение за опрощаване на грехове. 4Защото така е писано в книгата със словата на пророк Исаия: Гласът на викащия в пустинята призовава: „Пригответе пътя за Господа, правете прави в пустошта пътеките за нашия Бог. 5Всеки дол ще се изпълни, всяка планина и хълм ще се снишат, кривите места ще се изправят и неравните пътища ще станат гладки. 6Тогава всеки човек ще види спасението от Бога.“

7На множеството хора, което идваше да се кръсти при него, Йоан говореше: „Змийски изчадия, кой ви подсети да бягате от идващото Божие наказание? 8Затова сторете плод, достоен за покаяние, и не се успокоявайте с думите: „Авраам е нашият баща“. Защото, казвам ви, че Бог може и от тези камъни да въздигне потомци на Авраам. 9И брадвата вече лежи при корена на дърветата; и тъй – всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огъня.“

10Мнозина от народа го питаха: „Какво тогава да правим?“ 11Той им отговори с думите: „Който има две ризи, нека даде на онзи, който няма; и който има храна, нека направи същото.“ 12Дойдоха и митари да се кръстят и му казаха: „Учителю, какво да правим?“ 13А той им отговори: „Не изисквайте нищо повече от това, което ви е наредено.“ 14Питаха го също и войници: „А ние какво да правим?“ Той им каза: „Не ограбвайте и не изнудвайте никого, а се задоволявайте с вашите заплати.“

15Когато народът бе в очакване и всички си мислеха дали Йоан не е Христос, 16Йоан се обърна към всички с думите: „Аз ви кръщавам само с вода, но идва по-силният от мене, на Когото не съм достоен да развържа ремъка на обувките; Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън. 17Лопатата е в ръката Му и той ще очисти мястото Си за вършеене, и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори с неугасващ огън.“

18С тези и много други думи той благовестеше на народа и го утешаваше. 19Йоан изобличаваше и четвъртовластника Ирод заради това, че бе взел за жена Иродиада – жената на своя брат, и заради всички злини, които той бе извършил; 20към всички тях Ирод прибави и тази, че затвори Йоан в тъмница.

Кръщението на Иисус Христос

Мт. 3:13-17; Мк. 1:9-11; Йн. 1:32-34

21Когато целият народ се кръсти, кръсти се и Иисус; и докато Той се молеше, небето се отвори 22и Светият Дух слезе над Него във видим образ, като гълъб; и се чу глас от небето: „Ти си Моят възлюбен Син, в Тебе е Моето благоволение!“

Родословие на Иисус Христос

Мт. 1:1-17

23Когато Иисус започваше служението Си, беше на около тридесет години и беше, както мислеха, син на Йосиф, Илий, 24Матат, Левий, Мелхий, Янай, Йосиф, 25Мататия, Амос, Наум, Еслий, Наге, 26Маат, Мататия, Семин, Йосих, Йода, 27Йоанан, Рисай, Зоровавел, Салатиил, Нирий, 28Мелхий, Ади, Косам, Елмодам, Ир, 29Йосий, Елиезер, Йорим, Матат, Левий, 30Симеон, Юда, Йосиф, Йонам, Елиаким, 31Мелеа, Менна, Матата, Натам, Давид, 32Йесей, Овид, Вооз, Салмон, Наасон, 33Аминадав, Арам, Есром, Фарес, Юда, 34Яков, Исаак, Авраам, Тара, Нахор, 35Серух, Рагав, Фалех, Евер, Сала, 36Каинам, Арфаксад, Сим, Ной, Ламех, 37Матусал, Енох, Яред, Малелеил, Каинам, 38Енос, Сит, Адам, Божий.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.