BG | EN

Отхвърляне на Иисус Христос в Назарет

Мт. 13:53-58; Лк. 4:16-30

1Оттам Той излезе и отиде в родното Си място, а учениците Му Го следваха. 2И когато дойде събота, започна да поучава в синагогата; мнозина, които Го слушаха, се учудваха и казваха: „Откъде е у Него всичко това? И каква е тази мъдрост, която Му е дадена? А какви чудеса се вършат чрез Неговите ръце! 3Този не е ли дърводелецът, синът на Мария и брат на Яков и Йосия, на Юда и Симон? И сестрите Му не са ли тук между нас?“ И те се отвърнаха от Него. 4А Иисус им каза: „Никъде пророк не е без почит освен в родното си място, между сродниците си и в своя дом.“ 5Поради това не можеше да извърши там никакво чудо, освен че изцели няколко болни, като положи ръце върху тях. 6И се чудеше на тяхното неверие. Той обикаляше по околните села и поучаваше.

Изпращане на дванадесетте ученици

Мт. 10:1-15; Лк. 9:1-6

7Като повика дванадесетте, започна да ги изпраща двама по двама и им даде власт над нечистите духове. 8И им поръча да не вземат нищо за по път освен една тояга – нито хляб, ни торба, нито пари в пояса си, 9но да обуват само сандали и да не обличат две дрехи. 10Той им каза: „Когато влезете в къща, оставайте в нея, докато си отидете оттам. 11И ако някои не ви приемат, нито ви послушат, когато излизате оттам, отърсете праха от краката си за свидетелство срещу тях. Истината ви казвам: по-леко ще бъде на Содом и Гомора в съдния ден, отколкото на онзи град.“ 12И те тръгнаха и проповядваха, че всички трябва да се покаят, 13изгонваха много бесове, помазваха мнозина болни с елей и ги изцеляваха.

Убиване на Йоан Кръстител

Мт. 14:1-12; Лк. 9:7-9

14Цар Ирод чу за Иисус, понеже името Му беше станало известно, и каза: „Йоан Кръстител е възкръснал от мъртвите и затова чрез него стават чудеса.“ 15Други казваха: „Това е Илия“, а други: „Той е пророк като един от древните пророци.“ 16Но Ирод, като чу, каза: „Това е Йоан, когото обезглавих. Той е възкръснал от мъртвите.“

17Защото сам Ирод беше изпратил да хванат Йоан и да го оковат в тъмница. Това стана заради Иродиада, жената на брат му Филип, понеже се беше оженил за нея; 18а Йоан говореше на Ирод: „Не ти е позволено да имаш жената на брат си.“ 19Иродиада пък го мразеше и искаше да го убие, но не можеше, 20защото Ирод се боеше от Йоан, като знаеше, че той е праведен и свят мъж, и го пазеше. Много неща вършеше според съветите му и охотно го слушаше.

21А като дойде удобен ден, когато Ирод даде гощавка за рождения си ден на своите велможи, хилядници и първенци на Галилея, 22дъщерята на Иродиада влезе, танцува и се хареса на Ирод и на сътрапезниците му. Царят каза на момичето: „Искай от мене, каквото желаеш, и ще ти дам.“ 23Тогава ѝ се закле: „Каквото поискаш от мене, ще ти дам – дори половината си царство.“ 24А тя излезе и попита майка си: „Какво да поискам?“ Тя ѝ отговори: „Главата на Йоан Кръстител.“ 25И като влезе отново бързо при царя, поиска с думите: „Желая веднага да ми донесеш на блюдо главата на Йоан Кръстител.“ 26А царят се натъжи, но заради клетвата си и сътрапезниците си не поиска да ѝ откаже. 27И като изпрати веднага палач, царят заповяда да донесе главата му. 28Той отиде, отсече му главата в тъмницата, донесе я на блюдо и я даде на момичето, а момичето я даде на майка си. 29Когато учениците му чуха, дойдоха и взеха тялото му и го погребаха в гробница.

Чудото с нахранването на пет хиляди души

Мт. 14:13-21; Лк. 9:10-17; Йн. 6:1-13

30Апостолите се събраха при Иисус и Му разказаха всичко, каквото бяха извършили и поучавали. 31И Той им каза: „Елате сами на уединено място и си починете малко.“ Тъй като мнозина идваха и си отиваха, та дори нямаше кога да ядат.

32И отидоха с лодка на уединено място насаме. 33Народът видя как заминаваха и мнозина Го познаха. И пеша се стекоха там от всички градове, изпревариха ги и се събраха при Него.

34И когато Иисус излезе, видя много хора. Тогава Той се съжали над тях, защото бяха като овце без пастир, и започна да ги поучава за много неща.

35А понеже стана късно, учениците Му се приближиха до Него и казаха: „Мястото е безлюдно и вече е късно. 36Разпусни ги, за да отидат в околните колиби и села и да си купят хляб, защото нямат какво да ядат.“ 37А Той в отговор им рече: „Дайте им вие да ядат.“ Но те Му казаха: „Да идем ли да купим за двеста динария хляб и да им дадем да ядат?“ 38И Той ги попита: „Колко хляба имате? Идете и вижте.“ След като узнаха, казаха: „Пет хляба и две риби.“ 39Тогава им заповяда да насядат всички по зелената трева на купчини, на купчини. 40И насядаха на групи по сто и по петдесет. 41И като взе петте хляба и двете риби, Той погледна към небето, благослови, разчупи хлябовете и даде на учениците, за да ги наслагат пред тях. Също и двете риби раздели на всички. 42И всички ядоха и се наситиха. 43И вдигнаха дванадесет пълни кошници къшеи хляб и остатъци от рибите. 44А онези, които ядоха хлябовете, бяха пет хиляди души.

Иисус Христос ходи по вода

Мт. 14:22-33; Йн. 6:16-21

45И веднага накара учениците Си да влязат в лодката и да минат преди Него на отвъдния бряг към Витсаида, докато Той разпусне народа. 46И след като се отдели от тях, Той отиде в планината, за да се помоли. 47Привечер лодката беше сред езерото, а Той – сам на сушата. 48И ги видя, че се измъчват при плаването, понеже вятърът им беше насрещен. И около четвъртата нощна стража Той се приближи към тях, вървейки по езерото, и искаше да ги отмине. 49Като Го видяха да ходи по езерото, те помислиха, че това е привидение, и изкрещяха, 50защото всички Го видяха и се уплашиха. А Той веднага им заговори: „Спокойно! Аз съм – не се бойте!“ 51Тогава влезе при тях в лодката и вятърът утихна. Те се смаяха твърде много и се чудеха. 52Защото те не разбраха станалото с хлябовете, понеже сърцето им беше закоравяло.

Излекуване на болни в Генисаретските околности

Мт. 14:34-36

53И като преплаваха, дойдоха в Генисаретската земя и слязоха на брега. 54Когато излязоха от лодката, жителите веднага Го познаха, 55бързо разгласиха по цялата околност и започнаха да донасят на носилки болните там, където чуваха, че е дошъл. 56И където влезеше – в села или в градове, или в колиби, поставяха болните по многолюдните места и Го молеха да се докоснат поне до края на дрехата Му. И всички, които се докоснаха до Него, се излекуваха.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.