BG | EN

Иисус Христос отива в Юдея

Мт. 19:1-2; Лк. 9:51

1Като тръгна оттам, Иисус дойде в пределите на Юдея, отвъд Йордан. Народът пак се стичаше при Него. А Той по обичая Си пак ги поучаваше.

Брак и развод

Мт. 19:3-12

2Тогава пристъпиха фарисеите и за да Го изкушат, попитаха: „Позволено ли е на мъж да напусне жена си?“ 3Той им отговори: „Какво ви е заповядал Мойсей?“ 4А те казаха: „Мойсей е позволил мъжът да напише разводно писмо и да я напусне.“ 5Иисус им отговори: „Заради вашето коравосърдечие Мойсей ви е написал тази заповед. 6Но в началото при сътворението Бог ги сътвори мъж и жена. 7Затова мъжът ще остави баща си и майка си 8и ще се привърже към жена си, и ще бъдат двамата една плът. Така че те вече не са двама, а една плът. 9И така, това, което Бог е съчетал, човек да не разделя.“

10А когато те влязоха в една къща, учениците Му пак Го попитаха за същото. 11Той им отговори: „Този, който напусне жена си и се ожени за друга, той прелюбодейства спрямо нея. 12Така също, ако жена напусне мъжа си и се омъжи за друг, прелюбодейства.“

Иисус Христос благославя децата

Мт. 19:13-15; Лк. 18:15-17

13При Иисус донасяха деца, за да се докосне до тях, а учениците смъмриха онези, които ги донасяха. 14Като видя това, Иисус възнегодува и им каза: „Оставете децата да идват при Мене и не им пречете, защото на такива е Божието царство. 15Истината ви казвам: този, който не приеме Божието царство като дете, няма да влезе в него.“ 16След това Той прегърна децата, възложи върху тях ръце и ги благослови.

Богатство и вечен живот

Мт. 19:16-30; Лк. 18:18-30

17А когато тръгна, за да продължи пътя Си, някой се завтече, падна пред Него на колене и Го попита: „Учителю благ, какво да извърша, за да наследя вечен живот?“ 18Иисус му отговори: „Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен един Бог. 19Знаеш заповедите: „Не прелюбодействай, не убивай, не кради, не свидетелствай лъжливо, не ограбвай, почитай баща си и майка си“.“ 20А той Му отговори: „Учителю, всичко това спазвах от младини.“ 21Иисус го погледна с обич и му каза: „Едно не ти достига – иди, продай всичко, което имаш, и го раздай на сиромаси. Така ще имаш съкровище на небето. Тогава ела и върви след Мене, като вземеш кръста си.“ 22А той се смути от тези думи и си отиде натъжен, защото имаше много имот.

23Иисус погледна наоколо и каза на учениците Си: „Колко трудно богатите ще влязат в Божието царство.“ 24Учениците се смаяха от думите Му. Но Иисус пак им заговори: „Деца мои, колко трудно е за онези, които се надяват на богатството си, да влязат в Божието царство. 25По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.“ 26А те още повече се зачудиха и говореха помежду си: „Тогава кой може да се спаси?“ 27Иисус ги погледна и каза: „За хората това е невъзможно, но не и за Бога. Защото за Бога всичко е възможно.“

28Тогава Петър започна да Му говори: „Ето ние оставихме всичко и Те последвахме.“ 29А Иисус отговори: „Истината ви казвам: няма никой, който да е оставил къща или братя, или сестри, или майка, или баща, или деца, или ниви заради Мене и благовестието 30и да не получи сега, в това време, сред гоненията, стократно повече от къща или братя, или сестри, или майки, или деца, или ниви, а в бъдещия свят – вечен живот. 31Мнозина първи ще се окажат последни, а последните ще станат първи.“

Трето предсказание за страданията и възкресението

Мт. 20:17-19; Лк. 18:31-33

32Те отиваха в Йерусалим. Иисус вървеше пред учениците Си, а те, потресени, Го следваха със страх. Затова, като събра пак дванадесетте, Той започна да им говори какво ще стане с Него: 33„Ето отиваме в Йерусалим и Синът човешки ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците, те ще Го осъдят на смърт и ще Го предадат на езичниците. 34Ще Го поругаят, ще Го плюят, ще Го бичуват и убият. Но Той ще възкръсне на третия ден.“

Искане на Зеведеевите синове

Мт. 20:20-28

35Тогава се приближиха до Него Яков и Йоан, синове на Зеведей, и казаха: „Учителю, искаме да изпълниш една наша молба.“ 36Той ги попита: „Какво искате от Мене?“ 37Те Му казаха: „Позволи ни да седнем – един отдясно на Тебе, а друг отляво на Тебе в Твоята слава.“ 38Но Иисус им отговори: „Не знаете какво искате. Можете ли да пиете от чашата, от която Аз ще пия, както и да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам?“ 39Те отговориха: „Можем.“ А Иисус им каза: „От чашата, от която Аз пия, вие ще пиете и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите. 40Но да дам да се седне отдясно и отляво на Мене, това не зависи от Мене. То ще се даде на тези, за които е приготвено.“

41Десетте ученици, като чуха това, започнаха да негодуват срещу Яков и Йоан. 42А Иисус ги повика и им рече: „Знаете, че онези, които биват смятани за управители на народите, господстват над тях, както и велможите им властват над тях. 43Но между вас да не бъде така. Този, който иска да бъде големец между вас, нека ви бъде слуга; 44и който иска да бъде пръв между вас, нека бъде роб на всички. 45Така и Синът човешки не дойде, за да Му служат, а да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.“

Изцеляване на слепия Вартимей

Мт. 20:29-34; Лк. 18:35-43

46След това дойдоха в Йерихон. Когато Иисус излизаше от Йерихон с учениците Си и с много народ, на пътя седеше сляп просяк – Вартимей, синът на Тимей. 47Като чу, че това е Иисус Назарянина, той започна да вика: „Иисусе, Сине Давидов, смили се над мене!“ 48Мнозина го мъмреха, за да млъкне. Но той още повече викаше: „Сине Давидов, смили се над мене!“ 49Иисус се спря и каза: „Повикайте го!“ Повикаха слепеца и му рекоха: „Смелост! Стани, вика те.“ 50Той хвърли горната си дреха, стана и дойде при Иисус. 51Иисус се обърна към него и го запита: „Какво искаш да сторя за тебе?“ Слепецът Му каза: „Да прогледна, Учителю!“ 52А Иисус му рече: „Иди си, твоята вяра те спаси!“ Той веднага прогледна и тръгна по пътя след Иисус.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.