BG | EN

Изцеляване във Витезда

1След това имаше юдейски празник и Иисус отиде в Йерусалим. 2А в Йерусалим близо до Овчата порта се намира къпалня, по еврейски наричана Витезда, която се състои от пет засводени отделения. 3В тях лежеше голямо множество болни, слепи, куци и парализирани+. 5Там имаше един човек, болен от тридесет и осем години. 6Иисус го видя да лежи и понеже знаеше, че боледува от дълго време, попита го: „Искаш ли да оздравееш?“ 7Болният Му отговори: „Господине, нямам си човек да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата. Докато аз отида, друг слиза преди мене.“ 8Иисус му каза: „Стани, вдигни постелката си и ходи!“ 9Човекът веднага оздравя, вдигна постелката си и започна да ходи.

А този ден беше събота. 10Затова юдеите казаха на изцеления: „Събота е и не ти е позволено да вдигаш постелката си.“ 11Той им отговори: „Онзи, Който ме изцели, Той ми рече: „Вдигни постелката си и ходи!“ 12Попитаха го: „Кой е Човекът, Който ти рече: „Вдигни постелката си и ходи?“ 13Но изцеленият не знаеше кой е Излекувалият го, защото Иисус се беше отдръпнал поради тълпата, която беше на това място. 14След това Иисус го намери в храма и му каза: „Ето ти оздравя! Недей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо.“ 15Човекът отиде и извести на юдеите, че Иисус е, Който го изцели. 16Затова юдеите гонеха Иисус и търсеха случай да Го убият+, понеже вършеше такива неща в събота.

17 А Иисус им казваше: „Моят Отец досега работи и Аз работя.“ 18Затова юдеите още повече се стремяха да Го убият, защото не само нарушаваше съботата, но и наричаше Бога Свой Отец, като правеше Себе Си равен на Бога.

Божествената власт на Сина и Неговите дела

19 Иисус отговори на упреците им така: „Истината, истината ви казвам: Синът не може да прави нищо от Себе Си, а върши само това, което види Отец да прави. Понеже онова, което Той прави, това прави също и Синът. 20Защото Отец обича Сина и Му показва всичко, което Сам Той прави. Той ще Му покаже и по-големи дела от тези, та да се чудите. 21Защото както Отец възкресява мъртви и дава живот, така и Синът дава живот на тези, на които иска. 22Също тъй Отец Сам не съди никого, но предаде целия съд на Сина, 23за да почитат всички Сина, както почитат Отец. Който не почита Сина, той не почита и Отец, Който Го е изпратил. 24Истината, истината ви казвам: който слуша словото Ми и вярва в Онзи, Който Ме е изпратил, има вечен живот. Той няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.

25Истината, истината ви казвам: идва часът и вече е дошъл, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и които го чуят, ще живеят. 26Защото както Отец има живот у Себе Си, така е дал и на Сина да има живот у Себе Си. 27И Му е дал власт да извършва съд, защото Той е Синът човешки. 28Недейте се чуди на това, защото идва часът, когато всички, които са в гробовете, ще чуят Неговия глас 29и ще излязат: онези, които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са правили зло, ще възкръснат за осъждане.

Свидетелства за Иисус Христос и Неговите дела

30 Аз не мога да правя нищо от Себе Си. Както слушам, така и съдя, и Моят съд е праведен, защото не се стремя да бъде Моята воля, а волята на Отец, Който Ме е изпратил.

31 Ако Аз свидетелствам за Себе Си, свидетелството Ми не е истинно. 32Има Друг, Който свидетелства за Мене, и зная, че е истинско свидетелството, с което свидетелства за Мене. 33Вие пратихте хора при Йоан и той засвидетелства истината. 34Аз нямам нужда от свидетелството на човек, но казвам това, за да се спасите вие. 35Йоан беше като светилник, който гори и свети, а вие пожелахте да се радвате за кратко време на светлината му.

36 Но Аз имам по-голямо свидетелство от Йоановото, защото делата, които Отец Ми даде да извърша, самите тези дела, които върша, свидетелстват за Мене, че Отец Ме е изпратил. 37И Отец, Който Ме е изпратил, Сам свидетелства за Мене. А вие нито някога сте чули гласа Му, нито сте видели как изглежда+. 38И Неговото слово не пребъдва във вас, понеже не вярвате на Този, Когото Той е изпратил. 39Изследвате Писанията, понеже мислите в тях да намерите вечен живот, и те са, които свидетелстват за Мене. 40Но не искате да дойдете при Мене, за да имате живот.

41 Аз не търся да получа слава от хората, 42но зная, че вие нямате у себе си любов към Бога. 43Аз дойдох в името на Моя Отец, а не Ме приемате. Но ако друг дойде от свое име, него ще приемете. 44Как вие можете да повярвате, когато приемате слава един от друг, а не се стремите към славата от Единствения.

45Не мислете, че Аз ще ви обвинявам пред Отец. Има против вас обвинител – Мойсей, на когото вие се уповавате. 46Защото ако бяхте повярвали на Мойсей, щяхте да повярвате и на Мене, понеже той за Мене писа. 47Но ако не вярвате на неговите писания, как ще вярвате на Моите думи?“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.