BG | EN

Възкресението на Иисус Христос

Мт. 28:1-10; Мк. 16:1-8; Лк. 24:1-12

1В първия ден на седмицата Мария Магдалина дойде на гроба сутринта, докато беше още тъмно, и видя, че камъкът е отвален от гроба. 2Тогава се затича, дойде при Симон Петър и при другия ученик, когото Иисус обичаше, и им каза: „Вдигнали са Господа от гроба и не знаем къде са Го положили.“ 3Тогава Петър и другият ученик станаха и тръгнаха към гроба. 4Двамата тичаха заедно, но другият ученик тичаше по-бързо от Петър и дойде пръв на гроба. 5И като надникна, видя, че повивките стоят, но не влезе вътре в гроба. 6След него дойде Симон Петър, влезе в гроба и видя, че само повивките са останали. 7А кърпата, която беше на главата Му, не стоеше при повивките, а беше свита на друго място. 8Тогава влезе и другият ученик, който пръв беше дошъл на гроба. Той видя и повярва. 9Защото те още не разбираха Писанието, че Той трябваше да възкръсне от мъртвите. 10Тогава учениците се върнаха отново вкъщи.

Явяване на възкръсналия Иисус на Мария Магдалина

Мт. 28:9-10; Мк. 16:9-11

11А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше. И както плачеше, тя надникна в гроба 12и видя двама ангели в бели дрехи да седят – единият при главата, а другият при нозете, където беше лежало тялото на Иисус. 13Те я попитаха: „Защо плачеш, жено?“ Тя им отговори: „Защото са взели моя Господ и аз не зная къде са Го положили.“ 14След тези думи тя се обърна назад и видя Иисус да стои, но не разбра, че това е Иисус. 15Иисус я запита: „Защо плачеш, жено? Кого търсиш?“ Тя помисли, че това е градинарят, и Му каза: „Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си Го положил и аз ще Го взема.“ 16Иисус ѝ каза: „Марийо!“ Тя се обърна и Му рече: „Равуни!“, което значи „Учителю“. 17Иисус ѝ рече: „Не се докосвай до Мене, защото още не съм отишъл при Моя Отец. Но иди при братята Ми и им кажи: Отивам при Моя Отец и при вашия Отец, при Моя Бог и при вашия Бог.“ 18Мария Магдалина дойде и извести на учениците, че е видяла Господ и че Той ѝ е казал това.

Иисус Христос се явява на апостолите в Йерусалим

Мт. 28:16-20; Мк. 16:14-18; Лк. 24:36-49

19А вечерта в същия ден, първия от седмицата, когато вратата на къщата, където се бяха събрали учениците Му, стоеше заключена заради страх от юдеите, дойде Иисус, застана сред тях и каза: „Мир ви нося!“ 20След тези думи Той им показа ръцете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа. 21А Иисус пак им рече: „Мир ви нося! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.“ 22Това като рече, духна и им каза: „Приемете Светия Дух. 23На които простите греховете, на тях ще се простят; на които не простите, няма да им се простят.“

Иисус Христос и Тома

24А Тома, един от дванадесетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато дойде Иисус. 25Другите ученици му казаха: „Видяхме Господ.“ А той им рече: „Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите и не поставя пръста си в раните от гвоздеите, и не поставя ръката си в прободените Му ребра, няма да повярвам.“ 26След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, както и Тома заедно с тях. Иисус дойде, когато вратата беше заключена, застана сред тях и рече: „Мир ви нося!“ 27После каза на Тома: „Дай си пръста тук и виж ръцете Ми. Дай си ръката и я постави в ребрата Ми. И не бъди невярващ, а вярващ.“ 28Тома Му отговори: „Господ мой и Бог мой!“ 29Иисус му каза: „Тома, ти повярва, защото Ме видя. Блажени са тези, които не са видели, а са повярвали.“

Целта на това Евангелие

30Иисус извърши и много други чудеса пред учениците Си, за които не е писано в тази книга. 31А тези са описани, за да вярвате, че Иисус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот чрез Него.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.